© COPYRIGHT 2012-2018 © YIRI ARTS ALL RIGHTS RESERVED

Jao Chih-Wei

白布|80 x120 cm|2017|相紙輸出、水晶裱褙
人良土兀 Jao Chih-Wei

CV
2014 畢業於玄奘大學視覺傳達設計學系
1992 出生於臺灣,新竹

Honor
2012 全國學生美展平面設計類,甲等
2012 法國 Stage 時尚雜誌,刊載
2013 彰化磺溪美展數位藝術類,優選
2013 中國 互藝獎,入選
2015 新加坡 Encounters 雜誌,刊載
2016 Dark Beauty 雜誌,刊載

Solo Exhibition
2016 人良土兀 攝影展

Group Exhibition
2011 台北當代藝術館「百年不孤寂」參展
2012 全國學生美展
2015 台灣30位平明面設計師聯展

2016